Advance Training

                                           यस शिक्षालयमा हाल संचालन भईरहेको उन्नत तालिमहरुको विवरण

 सि.नं.  तालिमको नाम   समुह     
शुरु मिति
 समापन मिति 
 जम्म कार्य दिन   पुरा गरेको कार्य दिन   शुरु संख्या 
 महिला 
 पुरुष 
 हाल जम्मा 
प्रशिक्षण प्रशिक्षक जु.प्र.अ. तालिम  छैठौं समुह २०७७।०४।०६ २०७७।०४।२३ १६ ०८ २४ ०४ २० २४
 अभिलेख व्यवस्थापन जु.प्र.अ. तालिम  चौथौं समुह २०७७।०४।०६   २०७७।०४।२३ १६  ०८   ३० ०७ २३ ३०