Advance Training

                                           यस शिक्षालयमा हाल संचालन भईरहेको उन्नत तालिमहरुको विवरण

 सि.नं.  तालिमको नाम  समुह 
शुरु मिति
 समापन मिति 
 शुरु संख्या 
 महिला 
 पुरुष 
 हाल जम्मा