Advance Training

                                           यस शिक्षालयमा हाल संचालन भईरहेको उन्नत तालिमहरुको विवरण

 सि.नं.  तालिमको नाम   समुह     
शुरु मिति
 समापन मिति 
 जम्म कार्य दिन   पुरा गरेको कार्य दिन   शुरु संख्या 
 महिला 
 पुरुष 
 हाल जम्मा 
   १  अप्रेशनल कमाण्ड तथा व्यवस्थापन (जु.प्र.अ.) तालिम  १३ औ   २०७६।०५।१०   २०७६।०६।०७      २५          २०       २५     २   २३     २५
  २ महिला तथा बालबालिका संग सम्बन्धित अपराध अनुसन्धान (जु.प्र.अ.) तालिम छैठौं समूह  २०७६।०५।२२  २०७६।०६।१२      १९           १०       ३०     २७   ३     ३०