Basic Training

                       यस शिक्षालयमा हाल संचालन भई रहेको आधारभुत तालिमहरुको विवरण

 सि.नं.   तालिमको नाम 
समुह शुरु मिति समापन मिति  शुरु संख्या 
 महिला 
 पुरुष 
 हाल जम्मा