Basic Training

                                       यस शिक्षालयमा हाल संचालन भई रहेको आधारभुत तालिमहरुको विवरण

 सि.नं.   तालिमको नाम 
समुह शुरु मिति समापन मिति जम्मा कार्य दिन  पुरा गरेको कार्य दिन  शुरु संख्या 
 महिला 
 पुरुष 
 हाल जम्मा 
   १ प्रहरी सहायक निरीक्षक आधारभूत तालिम   २-१७६ औ समूह   २०७६।०४।०८  २०७७ जेष्ठ तेस्रो हप्त    २६५ दिन     ८९ दिन    ५३३    ३९  ४९४   ५३३