Upcoming Trainings

                                                                संचालन हुन बांकी तालिमहरु 

 सि.नं. 
तालिमको नाम  अवधि (दिन)   सहभागी दर्जा   आरम्भ मिति 
 १  प्र.अ.(प्राविधिक आ.ता.)   ९५  जु.प्र.अ. १००  प्र.प्र.का.को निर्देशानुसार 
 २  अन्य निकायहरुवाट माग भई आएका तालिमहरु       
 ३  प्र.ज.आधारभूत  २१९  प्र.ज.  प्र.प्र.का.को निर्देशानुसार
 ४  सार्बजानिक खरिद तथा भण्डार (जु.प्र.अ.) तालिम प्रथम समुह  १० जु.प्र.अ. २५  
 ५  Wildlife Crime Investigation जु.प्र.अ. २५  प्र.प्र.का.को निर्देशन अनुसार